הצהרת התפקדות

אני החתום/ה מטה מבקש/ת להצטרף ולהיות חבר/ה בעוצמה יהודית (חזית יהודית לאומית),
להלן: "המפלגה".

1. אני מצהיר/ה כי אני מצטרף מרצוני למפלגה וכי אינני חבר במפלגה אחרת. היה ואני רשום כחבר מפלגה אחרת- אבקש לבטל את רישומי כחבר המפלגה האחרת באופן שבו אהיה חבר רק במפלגת עוצמה יהודית.

2. אני מתחייב/ת לקיים את הוראות החוקה של המפלגה, את תקנון המפלגה, ואת החלטות מוסדות המפלגה.

3. אני מצהיר/ה כי אני מודע/ת לכך שדמי חבר שנתיים הם בסך של 36₪ לחבר. אני מסכים כי דמי החבר השנתיים ייקבעו מעת לעת על ידי מזכירות המפלגה.

4. אני מאשר/ת כי החברות במפלגה יתבצע בכל שנה באופן אוטומטי, מיום מועד התפקדותי.

5. הובהר לי כי לא יוחזר תשלום חלק יחסי מדמי החבר השנתיים, ולא יתבצע החזר יחסי מדמי החבר, אף במקרה של פרישה או הרחקה, מכל סיבה שהיא, מחברות במפלגה.

6. אני מאשר/ת למפלגה לשלוח לי מסרונים או דוא"ל, ומאשר/ת לצוות המפלגה ליצור עמי קשר בכל האמצעים שמסרתי.

7. אני מאשר/ת לעדכן ו/או לאמת את פרטיי מול מרשם האוכלוסין ו/או ספר הבוחרים על מנת ליצור עמי קשר או לניהול בחירות מקדימות למפלגה.

8. אני נותן/ת בזאת הסכמתי המלאה כי המידע שנמסר ו/או יימסר אודותיי, יישמר במאגר ניהול הקשר עם חברי המפלגה של המפלגה לצורך ניהול הקשר עימי, לצרכים מחקריים, פוליטיים, סטטיסטיים, עיבוד, ניתוח ואפיון המידע וכן לשם דיוור ישיר ולשם מימוש המטרות לעיל, על פי החוק.

9. אני מצהיר/ה כי כרטיס האשראי שבאמצעותו אשלם את דמי החבר איננו של תאגיד, והוא שלי או של קרוב משפחה מדרגה ראשונה.

10. הצהרה זו מנוסחת בלשון זכר, אך פונה לנשים וגברים כאחד.

הרשמה לעדכונים

דילוג לתוכן